OUR

Disclaimer

NL: Gebruiksvoorwaarden van de website van Amy Pieters.

Het gebruik van de website van Amy Pieters is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud van de website (inclusief links naar andere websites) kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website van Amy Pieters

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website van Amy Pieters. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie en prijzen volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Amy Pieters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze producten.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

In bovenstaande gevallen worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on-line te realiseren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketing doeleinden van derden aangewend.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld voor verzending van de bestelling), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Links en verwijzingen

Op of via de website van Amy Pieters kunt u met (hyper)links doorverwezen worden naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controle mogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De links naar andere websites die de website van Amy Pieters bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (afbeeldingen) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

Deze website is ontwikkeld door Ryde Style.

Fotografie door Sander van den Bosch en Renata Jansen.

EN: Terms of use of the Amy Pieters website.

The use of the Amy Pieters website is subject to the following general terms and conditions. You are expected to take note of this. The content of the website (including links to other websites) may be modified, amended, supplemented or removed without notice or notice.

Use of the website of Amy Pieters

Much attention and care has been given to Amy Pieters’ website. We strive to ensure that all information is as complete, correct, understandable, accurate and current as possible. Despite all continuous efforts, we cannot guarantee that the information and prices made available are complete, correct, accurate or up to date. If the information provided on this website shows shortcomings, we will correct it as soon as possible.

We cannot be held liable for direct or indirect damage resulting from the use of the website or of the information made available on or via the site.

Protection of personal data

We attach great importance to the protection of personal data.

Amy Pieters processes your personal data for the following purposes:
– Handling your payment.
– To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to carry out our services.
– To inform you about changes to our products.
– Offer you the option to create an account.
– To deliver goods and services to you.

In the above cases, the data will be treated in accordance with the provisions of the Privacy law.

We give you the following guarantees:

Your personal data will only be collected and processed to provide the information you have requested or to realize the online services you require.
The processing of your personal data is limited to the intended purpose.
Your personal data will not be disclosed to third parties or used for direct marketing purposes of third parties.

We conclude a processor agreement with companies that process your data on our behalf (for example for sending the order), to ensure the same level of security and confidentiality of your data.

We take the best possible security measures to prevent third parties from misusing your personal data.
The website uses so-called “cookies”. These are small information files that are automatically saved on your computer’s hard drive. This information is sent back to the administrator of the website with each visit and allows to facilitate access to the site and navigation and to make it faster and more efficient.

Links and references

On or via the Amy Pieters website you can be referred with (hyper) links to other websites, and you will be referred to information sources that are managed by third parties. We then have no technical or substantive control or control and can therefore offer no guarantee about the completeness or correctness of the content, nor about the availability of these websites and information sources.

The links to other websites contained on the Amy Pieters website do not imply any endorsement of the external website or its content. The links are provided for your information and for your convenience.

Intellectual property rights

You have the right to consult, download and reproduce the information on this website for personal use, provided you acknowledge the source, in accordance with the provisions of copyright and other rights laws.

Reproduction or use of multimedia information (images) always requires prior permission. About the reproduction of the information, please contact the administrator of the site.

This website is developed by Ryde Style.

Photography by Sander van den Bosch and Renata Jansen.