YOUR

Privacy

Stichting Amy Pieters en SportbyAmy , gevestigd aan de Amestelle 123 te Zwanenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
SportbyAmy
Amestelle 123
1161AW Zwanenburg
Kvk: 66221935
BTW: NL002237286B50

Stichting Amy Pieters
Amestelle 123
1161AW Zwanenburg
Kvk: 86417339
BTW: NL863960467B0

Stefan Vreugdenhil is de Functionaris Gegevensbescherming van Amy Pieters. Hij is te bereiken via info@amypieters.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Amy Pieters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amypieters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Amy Pieters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Amy Pieters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amy Pieters) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Amy Pieters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Amy Pieters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Amy Pieters gebruikt  cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Meer informatie over het cookie gebruik op de website van Amy Pieters vind u hier https://amypieters.nl/cookie-policy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amy Pieters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amypieters.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek. Amy Pieters wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Amy Pieters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@amypieters.nl

EN: The Amy Pieters Foundation and SportbyAmy , located at Amestelle 123 in Zwanenburg, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details
SportbyAmy
Amestelle 123
1161AW Zwanenburg
Chamber of Commerce: 66221935
VAT: NL002237286B50

Amy Pieters Foundation
Amestelle 123
1161AW Zwanenburg
Chamber of Commerce: 86417339
VAT: –

Stefan Vreugdenhil is Amy Pieters’ Data Protection Officer. He can be reached via info@amypieters.nl

Personal data that we process

Amy Pieters processes your personal data because you use our services and/or because you provide it to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

– First and last name
– Sex
– Address data
– Phone number
– E-mail address
– Bank account number

Special and/or sensitive personal data that we process
Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have parental permission or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we will use personal have collected data about a minor, please contact us via info@amypieters.nl, and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
Amy Pieters processes your personal data for the following purposes:

– To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to carry out our services
– To deliver goods and services to you

Automated decision making
Amy Pieters does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are made by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of Amy Pieters).

How long we keep personal data
Amy Pieters does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. The retention period depends on the purpose for which we have received or collected the data and on any legal obligations to retain data.

Sharing personal data with third parties
Amy Pieters only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
The Amy Pieters website uses cookies. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical functioning of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also optimize our website with this. More information about the use of cookies on the Amy Pieters website can be found here https://amypieters.nl/cookie-policy/

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Amy Pieters and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@amypieters.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond as soon as possible, but
within four weeks, at your request. Amy Pieters would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Amy Pieters takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact us via info@amypieters.nl